Phần mềm Quản lý bán hàng
Cập nhật: 03.05.2015 08:45
- Quản lý xuất nhập tồn hàng hóa
- Quản lý công nợ theo hạn mức nợ cho phép
- Báo cáo tình hình công nợ và công nợ qúa hạn
- Phân tích hiệu qủa mặt hàng, khách hàng, nhân viên kinh doanh