header
0903 687 625
Time 03.05.2015 09:19 | View 694
- Quản lý xuất nhập tồn vật tư trên tổng thể và theo từng công trình
- Lập dự toán hạng mục công trình
- Tính khối lượng vật tư và chi phí công trình tự động
- Theo dõi chi phí thực tế từng hạng mục
- Lập quyết toán công trình
- Báo cáo lời lỗ từng hạng mục công trình