header
0903 687 625
Time 03.05.2015 09:16 | View 1,461
- Tổng hợp và quyết toán kinh phí
- Đối chiếu hạn mức kinh phí
- Kinh phí đề nghị thanh toán
- Theo dõi và tổng hợp nguồn kinh phí
- Dự toán chi tiết kinh phí
- BC thu nộp ngân sách
- BC sử dụng biên lai ấn chỉ
- Các loại sổ sách kế toán và BCTC khác