header
0903 687 625

Phần mềm Quản lý vật tư - hàng hóa

Time 22.05.2015 04:15 | View 791
  • Quản lý vật tư hàng hóa tồn kho
  • BC chi tiết nhập xuất kho theo nhà cung cấp, khách hàng, nhóm hàng, ...
  • Qlý VT/HH theo kho, chuyển kho tự động
  • BC tình trạng vật tư tồn kho : Vượt định mức, dưới mức dự trữ cần thiết, VT lãng phí lâu chưa sử dụng, …

Phần mềm Quản lý bán hàng

Time 03.05.2015 09:17 | View 1,485
- Quản lý xuất nhập tồn hàng hóa
- Quản lý công nợ theo hạn mức nợ cho phép
- Báo cáo tình hình công nợ và công nợ qúa hạn
- Phân tích hiệu qủa mặt hàng, khách hàng, nhân viên kinh doanh

Phần mềm Quản lý nhân sự - tiền lương

Time 03.05.2015 09:17 | View 733
- Qủan lý lý lịch nhân viên, BC cơ cấu trình độ, Đoàn, Đảng,...
- Tính lương theo kết qủa hoàn thành từng công đoạn,...
- Đánh gía thành tích NLĐ, xếp hạng, lên lương
- Tính công thường nhật, công tăng ca trực tiếp qua quẹt thẻ vạch

Phần mềm Quản lý nhà hàng

Time 03.05.2015 09:18 | View 1,977
- In bill, kiểm tra bill chưa thanh toán
- Xuất nguyên liệu theo định mức
- Tự động tạo phiếu nhập từ phiếu xuất
- Kết nối dữ liệu bên Cashier qua kế toán
- BC tình hình thu, chi, tồn qũy
- Phân tích lãi lỗ, ...

Phần mềm Quản lý nước sinh hoạt và nước thải

Time 03.05.2015 09:18 | View 766
- Quản lý theo chỉ số đầu, chỉ số cuối
- Phát hành giấy báo, tính chiết khấu lũy tiến
- Báo cáo chi tiết tình hình tiêu thụ theo khách hàng
- Tổng kết tình hình sử dụng
- Báo cáo chi tiết và tổng hợp tình hình công nợ

Phần mềm Quản lý cây xăng

Time 03.05.2015 09:18 | View 1,795
- Quản lý doanh thu từng nhân viên
- Quản lý xuất nhập tồn hàng
- Phân tích tình hình tiêu hao xăng dầu
- Phân tích tình hình công nợ theo tuổi nợ, hạn mức tiền, qúa hạn ...
- Phân tích chi phí theo yếu tố
- Báo cáo kết qủa kinh doanh từng cây xăng

Phần mềm Lập dự toán - Quản lý công trình

Time 03.05.2015 09:19 | View 744
- Quản lý xuất nhập tồn vật tư trên tổng thể và theo từng công trình
- Lập dự toán hạng mục công trình
- Tính khối lượng vật tư và chi phí công trình tự động
- Theo dõi chi phí thực tế từng hạng mục
- Lập quyết toán công trình
- Báo cáo lời lỗ từng hạng mục công trình

Phần mềm Quản lý đại lý phân phối nước giải khát

Time 03.05.2015 09:19 | View 793
- Quản lý xuất nhập tồn hàng
- Quản lý tình hình công nợ khách hàng về hàng và tiền
- Quản lý công nợ vỏ
- Phân tích chi phí
- BC kết qủa kinh doanh

Phần mềm Quản lý cho thuê kho bãi

Time 03.05.2015 09:20 | View 834
- BC tình hình xuất nhập tồn kho theo từng khách hàng, từng chủng loại
- BC chi phí thuê kho
- Tính chiết khấu, giảm gía, hoa hồng
- BC tình hình công nợ
- BC kết qủa kinh doanh

Phần mềm Quản lý vận tải, giao nhận

Time 03.05.2015 09:20 | View 803
- Lệnh điều xe
- Kế hoạch vận chuyển
- Kế hoạch công tác
- Theo dõi chuyến đi
- Hạch toán chuyến đi
- Tình hình bảo dưỡng
- Thông tin khách hàng
- BC kết qủa kinh doanh
12