header
0903 687 625
Time 12.05.2015 08:52 | View 1,450
 Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính.
 Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy - tổ chức công tác kế toán.
 Mở, ghi sổ kế toán kê khai thuế và lập các báo cáo tài chính.
 Lập hồ sơ đăng ký chế độ kế toán.
 Dịch vụ kế toán trưởng.