header
0903 687 625
Time 22.05.2015 03:54 | View 1,222

 Để hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, Chính Phủ đã tiến hành một loạt các cải cách về chế độ hải quan, thuế và kế toán tài chính bắt đầu áp dụng cho năm tài chính 2015

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay đổi về cơ bản, như rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn; Biểu mẫu, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính,...

 Do vậy phải có phần mềm kế toán khác để sử dụng từ năm 2015 trở đi, những số liệu đã nhập từ đầu năm đến giờ phải được chuyển đổi cho phù hợp với chế độ kế toán mới.

Để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, chúng tôi đã nâng cấp phần mềm phiên bản 2015 theo đúng yêu cầu của chế độ tài chính kế toán mới.

Đề nghị các doanh nghiệp cập nhật sớm, nếu để lâu sẽ phải chuyển đồi dữ liệu nhiền